หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
ตำบลหนองปลิงแต่เดิมรวมอยู่กับตำบลปากน้ำโพ ได้แยกออกมาเป็นตำบลโดยใช้ชื่อว่า "ตำบลหนองปลิง" เนื่องจากในหมู่บ้านนี้แต่เดิมมีการเลี้ยงวัว ควาย เป็นจำนวนมากและชาวบ้านได้อาศัยที่บริเวณใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่เป็นที่เลี้ยงวัว ควายออกไปกินน้ำจะมีตัวปลิงเกาะติดมาจึงเรียกติดปากกันเรื่อยมาว่า "บ้านหนองปลิง" จนมาถึงปัจจุบัน
 
 
ตำบลหนองปลิงได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538 ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นผู้บริหารสูงสุด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะห่างจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 60,174 ไร่ หรือประมาณ 96.28 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 19,103 คน แยกเป็น

ชาย 9,029 คน คิดเป็นร้อยละ 47.26

หญิง 10,074 คน คิดเป็นร้อยละ 52.74
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 9,208 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 198.41 คน/ตารางกิโลเมตร
ตำบลหนองปลิง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แควใหญ่ ต.พระนอน และบึงบอระเพ็ด อ.เมืองฯ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี โดยมียางโทนป็นเขต  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.พระนอน อ.เมืองฯ และต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กลางแดด ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230