หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
 
นว 0023.5/ว 17718 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2562  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว17780 เร่งรัดดำเนินการจัดทำข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 17603 แบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 17593 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 17587 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 17601 มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 17600 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best practices  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 17619 การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 17616 โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.1/ว 17645 ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 17647 กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 17460 ดำเนินการสำรวจและรายงานผลการดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ 17459 ทบทวนการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/17358 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผุ้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  [ 8 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 17355 แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ส.ค. 2562 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 605
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player