หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
 
นว 0023.5/ว 15131 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/15141 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2562  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว14926 ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว14927 การตรวจสอบรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2562  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.1/ 516 การประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/14954 รายงานสถานะโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/14955 รายงานสถานะโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/ 527 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ฯ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/523 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ฯ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น และสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/520 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาและโครงการสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปา แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/ 521 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/ 522 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/ 524 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ฯ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 14957 การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 594
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player