หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
 
นว 0023.2/17123 4-ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.2/17123 5-ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.2/ว 17118 1-การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 7 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.2/ว 17118 2-การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.2/ว 17118 3-การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.2/ว 17118 4-การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.2/ว 17156 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 16983 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ 16823 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน งวดที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2562  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/16785 การดำเนินการการบริหารสนามกีฬา ระดับจังหวัด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับการถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 17008 การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาต้นแบบ Best Practioe  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 17022 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 16987 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2562  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 17014 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว 17102 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย X-ray ครั้งที่ 2/2562  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 605
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player