หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึง 31 ตุลาคม 2563
   
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนั [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 115 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1151-1171 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1147-1150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 กพส. มท 0810.8/ว133  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว145  [ 25 ม.ค. 2564 ]
แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) กสว. มท 0820.2/ว143  [ 25 ม.ค. 2564 ]
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว141  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว140 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
 
 
 
   
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณครัวพ่อมด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะ [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณทางเข้าบ้านเขารัง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โด [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณแยกโกดัง เข้าหมู่บ้านวีระกร หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดน [ 28 พ.ค. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายสนั่นไปบริเวณประเดิมชัยรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลิง อำเภอเม [ 28 พ.ค. 2562 ]

 
   
 
นว 0023.2/01952 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1965 การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1974 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1967 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1966 โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1897 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยงานรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/1836  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/1835  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู เเละค่าจ่างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/1842  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว1870  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแห่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว1834  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในหน่อยงานของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว85  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1889  รัฐบาลอินเดียจะจัดการสัมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender inclusive Governance for Policy Makers  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว84  รัฐบาลอินเดียจะจัดการสัมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender inclusive Governance for Policy Makers  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/87  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/88  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ DLTV เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/86  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ DLTV เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1716 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยศาสตร์ประจำปี 2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1710 รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อเเต่งตั่งให้ดำลงตำเเหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1711 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดทำการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ของสำนักงานปลัด [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ของสำนักปลัด [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านไร่ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่อกระถิน

กลุ่มตบแต่งผลิตภัณฑ์ของขวัญของชำร่วย
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองปลิง  

วัดหนองปลิง  

วัดสุบรรณาราม  
   
   
 
ป้ายหน้าที่ทำการ อบต. (7 ม.ค. 2564)    อ่าน 38  ตอบ 0  
ขอสอบถามที่ตั้ง ที่ทำกาาผู้ใหญ่บ้านหมู่1ค่ะ ย้ายมาได้ไม่นาน (27 พ.ย. 2563)    อ่าน 85  ตอบ 2  
กำจัดวัชพืช ต้นธูปฤๅษี (ต้นปรือ) (6 พ.ย. 2563)    อ่าน 131  ตอบ 1  
แจ้งหลอดไฟทางชำรุดครับบ้านชั้นเดียวซอยสุดท้าย (6 พ.ย. 2563)    อ่าน 148  ตอบ 4  
 
  


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองปลิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้การบริการอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230