หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
    - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การควบคถุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
    - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558
    - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2558
    - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558
    - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2558
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6