หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - คณะผู้บริหาร
    - หัวหน้าส่วนราชการ
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่
    - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    - อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
    - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น
    - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
    - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
    - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
    - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
    - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวสารในตำบล
    - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    - กิจกรรม
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
    - สร้างกระทู้
  o9 Social network
    - facebook อบต.หนองปลิง
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6