หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
 


นายเอ็นดู จันทร์อิ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 


นางสาวธัญญะรัตน์ จันทร์พวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางอัญชลี หาญสมุทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
 


นายเส่ง รักชนะงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสมบัติ กล่อมเกลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายจันทร์ เนียมลอย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางสุชนัน พันธุ์ขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นางสำลี พ่วงนาค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
โทร : 056-386200 กด 14
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230