หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
 
 


นายสวาท กล่อมเกลา
ประธานสภา อบต.หนองปลิง
 


นายสถาพร คูหาทอง
รองประธานสภา อบต.หนองปลิง


สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
เลขานุการสภา อบต.หนองปลิง
 
 


นายเอ็นดู จันทร์อิ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายสถาพร คูหาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นางสาวธัญญะรัตน์ จันทร์พวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายสนิท นครเขตต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายสนั่น ทองชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายเสน่ห์ กลั่นกลิ่น
สมาชิกสภา อบตง หมู่ 3


นายสมชาย สุวรรณบาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายอัมพร สุวรรณบาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายสวาท กล่อมเกลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายจันทร์ เนียมลอย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายทิม คล้ายแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นางวิภาพันธ์ พันธุ์ขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230