หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2887 25 ก.ค. 2562
การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 25 ก.ค. 2562
การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว92 25 ก.ค. 2562
เพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "การบริหารราชการท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่" ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2913 25 ก.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 กค. มท 0803.3/ว2906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2911 [อ้างถึง 1] [อ้างถึง 2] 24 ก.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
เชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2895 24 ก.ค. 2562
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กศ. มท 0816.5/ว2893 24 ก.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2863 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2714 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามการแถลงนโยบายของของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ณ ห้องปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว101 24 ก.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2892 24 ก.ค. 2562
โครงการจัดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล "พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว2890 24 ก.ค. 2562
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2866 [คู่มือฯ] 23 ก.ค. 2562
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว12 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/2867 23 ก.ค. 2562
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2871 22 ก.ค. 2562
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด่วนที่สุด กพส. มท 0816.3/ว2870 22 ก.ค. 2562
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.6/ว2841 22 ก.ค. 2562
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 858
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player