หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึง 31 ตุลาคม 2563
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่ง ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คำบรรยายลักษณะงาน [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230