หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึง 31 ตุลาคม 2563
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 -2 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 -1 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
[ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230