หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึง 31 ตุลาคม 2563
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ระบบจำแนกตำแหน่ง) [ 11 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 128  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 12 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 180  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 [ 20 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 186  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 20 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 153  
 
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 206  
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 144  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2560) (ปรับปรุงครั้งที่ 1 / 2559) [ 6 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 170  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 143  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 145  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 349  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 954  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 138  
 
   1     (2)     3   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230