หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง [ 21 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 162  
 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 268  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 165  
 
พรก.ว่าด้วยการบริการกิจการบ้านเมิองที่ดี พ.ศ.2546 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 173  
 
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 177  
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 151  
 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 155  
 
กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 234  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230