หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
..............................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตการการจัดหาพัสดุ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนมาตรการ [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
ผู้บริหารนัดประชุมเพื่อปรับปรุง พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230