หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบรีหารส่วนตำบลหนองปลิง
โทร : 056-386-200 ต่อ14
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบตำรวจเอก กิตติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
โทร : 056-386-200ต่อ15


นางสาวอริสรา ทองรอด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-386-200ต่อ16


นางสมงาม อารยธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-386-200ต่อ17


สิบตำรวจเอก กิตติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-386-200ต่อ20


สิบตำรวจเอก กิตติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 056-386-200ต่อ22


นางจินตนา ศิริธนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 056-386-200ต่อ24