หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบรีหารส่วนตำบล
โทร : 056-386-200 ต่อ14
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบตำรวจเอก กิตติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 056-386-200ต่อ15


นางสาวอริสรา ทองรอด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-386-200ต่อ16


นางสุวรรณา วังยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-386-200ต่อ17


นายณัฐกิตติ์ พรหมมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-386200 กด 20


นางกมลรัตน์ บุญทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 056-386-200ต่อ22


นางจินตนา ศิริธนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 056-386-200ต่อ24
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230