หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
 


สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


สิบตำรวจเอก กิตติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวอริสรา ทองรอด
หัวหน้าสำนักปลัด


พันจ่าเอก วินัย ปานเลิศ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายชาญนรัชต์ สาทนิยม
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวกาญจนา ชูศรี
นิติกรชำนาญการ


นางรัตนา ศิริรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล(ปง./ปก.)


นางภริตา นุทกิจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางประไพ ฉวีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวกนกวรรณ ม่วงรอด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายชัยรัตน์ เขียวนิล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230