หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
 


สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


สิบตำรวจเอก กิตติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวอริสรา ทองรอด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชาญนรัชต์ สาทนิยม
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน


พันจ่าเอก วินัย ปานเลิศ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสมหญิง ทับเรื่อง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวกาญจนา ชูศรี
นิติกรชำนาญการ


นางรัตนา ศิริรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวปัณฑ์ฉัตรีย์ ปานทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 056-386200 กด 0


นางภริตา นุทกิจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางประไพ ฉวีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวกนกวรรณ ม่วงรอด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230