หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 
 


สิบตำรวจโทชุมพล โพธิ์อ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


สิบตำรวจเอก กิตติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวอริสรา ทองรอด
หัวหน้าสำนักปลัด


พันจ่าเอก วินัย ปานเลิศ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายชาญนรัชต์ สาทนิยม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวกาญจนา ชูศรี
นิติกรชำนาญการ


นางรัตนา ศิริรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสมหญิง ทับเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางภริตา นุทกิจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางประไพ ฉวีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวกนกวรรณ ม่วงรอด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายชัยรัตน์ เขียวนิล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230