หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 

พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 

ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ส่งเสริมให้เด็ก และประชาชนได้ออกกำลังกาย และสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาบำรุงรักษา ป่า ดิน และน้ำ
 

ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน

รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ส่งเสริม และสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่สังคมในสภาพปกติ
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player