หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
 

พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 

ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ส่งเสริมให้เด็ก และประชาชนได้ออกกำลังกาย และสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาบำรุงรักษา ป่า ดิน และน้ำ
 

ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน

รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ส่งเสริม และสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่สังคมในสภาพปกติ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230