หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"ศูนย์กลางคมนาคม ชุมชนพัฒนา การศึกษาเด่น
เน้นสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเศรษฐกิจดี"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 
พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
ส่งเสริมระบบสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ  
 
ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 
พัฒนาการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพตามหลักบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230