หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง
"หนองปลิงเมืองก้าวหน้า พัฒนาสู่ศูนย์กลางคมนาคม
การศึกษาเด่น เน้นสุขภาวะ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง
ที่ทำการ อบต.หนองปลิง
www.nongpring.go.th
นายสมชาย ยุกติรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลหนองปลิง
ศูนย์รวมใจของประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พัฒนาการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน  
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ  
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
 
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด  
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะถูกสุขลักษณะ  
 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมให้เด็กและประชาชนมีคุณภาพพัฒนาตนเอง มีความสามารถ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และบริการประชาชน  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-386230